Vil ha flere flyreisende over på kollektivtrafikk

Rundt 36 prosent av flypassasjerene som reiser til og fra Avinors fire største lufthavner reiser kollektivt viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt.

I europeisk målestokk er kollektivandelen høy, men målet er at flere lar bilen stå.

-I takt med at flytrafikken vokser, har Avinor en klar målsetting om å få opp kollektivandelene ved våre lufthavner. Det er bra for miljøet, for passasjerene - og gir høyere grad av transporteffektivitet, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Ved Oslo Lufthavn Gardermoen lå kollektivandelen i 2011 på 61 prosent. Flytoget har en markedsandel på 33 prosent, mens buss står for 21 prosent og ordinært tog utgjør resten. Kollektivandelen har vært høyere (65 prosent i 2009), men vedlikeholdsarbeider på jernbanen der busser settes opp for tog har dratt ned andelen de siste par årene. Ved Bergen lufthavn er kollektivandelen 25 prosent, ved Trondheim lufthavn 45 prosent, og ved Stavanger lufthavn 12 prosent. Ved alle lufthavnene jobbes det aktivt med å få opp kollektivandelen.

70 prosent i 2020
Ved Oslo lufthavn er målsettingen i 2020 en kollektivandel på 70 prosent. Allerede i dag har lufthavnen den høyeste kollektivandelen av samtlige lufthavner i Europa. Ved Bergen lufthavn er målsettingen 40 prosent, i Trondheim 60 prosent – og ved Stavanger lufthavn 30 prosent. TØI-rapporten «Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn» beskriver en rekke tiltak for å nå disse målene.

– For å nå disse målene må det også gjennomføres tiltak som ligger utenfor Avinors direkte kontroll, så vi er helt avhengige av et fortsatt godt samarbeid med kollektivselskapene samt lokale og regionale myndigheter, sier Olav Mosvold Larsen, seniorrådgiver i Avinors strategistab.

Tilgjengelighet og pris
Om lag halvparten av de som i dag bruker bil eller drosje til lufthavnene, svarer i TØI-undersøkelsen at om det var mer lettvint å komme seg til flybuss/tog - eller at de hadde sluppet å bytte transportmiddel, så ville de i større grad brukt kollektivtilbudet. Tilgjengelighet er altså et stikkord, ifølge TØI. Det pekes også på betydningen av reisetid og muligheten for å kjøpe rabatterte billetter med tog/buss sammen med flybilletten. Økte parkeringsavgifter synes relativt sett å ha mindre effekt, men tilgangen på parkeringsplasser er i mange tilfeller en sterkt medvirkende faktor bak valget om å bruke privatbil. Undersøkelsen peker også på at det er mange som blir kjørt til lufthavnen, såkalt «kiss and fly», reiser som genererer «dobbel» trafikk.

Bybane og ekspressbusser
I Bergen, der buss i dag er den dominerende aktøren på kollektivsiden, vil den nye bybaneforbindelsen (fra 2016), kunne øke kollektivandelene betraktelig. Nær halvparten av de brukerne av lufthavnen som er med i TØI-undersøkelsen, sier at de da er ganske sikre eller helt sikre på at de kommer til å benytte seg av dette tilbudet.

I Stavanger foreslår TØI å øke antallet ekspressbussruter til lufthavnen; blant annet fra Forus, Sandnes og Sola. I dag er det bare direktebuss fra Stavanger og Jæren. En framtidig bybanetilknytning vil også kunne bety en vesentlig høyere kollektivandel. 

I Trondheim pekes det på betydningen av et bedre tog- og busstilbud. Potensialet er størst nord for Trondheim, men bedre togtilbud samt ekspressbusser fra Trondheim til Værnes vil kunne ta mye av den trafikken som i dag går med drosje. Ved Trondheim lufthavn er det også behov for flere oppstillingsplasser for flybuss.

TØI-undersøkelsen er finansiert av Avinor, Transnova og Akershus fylkeskommune.

Kontaktpersoner:
Forsker Transportøkonomisk institutt, Jon Martin Denstadli, tlf. 932 60 165
Seniorrådgiver Avinor, Olav Mosvold Larsen, tlf.  916 06 461


 

Motta nyheter på e-post

Få tilsendt nyhetssaker og pressemeldinger fra Avinor
E-post: (se vilkår)